Uppvärmning av ditt hus

Det blir allt viktigare för konsumenter att välja miljövänliga alternativ. Det gäller även när det handlar om uppvärmningen av hemmet. Utvecklingen går framåt och numera finns det en hel del att välja på. Här är en kortare beskrivning på några miljövänliga, men också på några som inte är bra för miljön.

En oljepanna är inget bra alternativ ur miljösynpunkt. Eldningsolja är ett fossilt bränsle som vid förbränning bildar koldioxid, vilket är en bidragande orsak till växthuseffekten. Många har ändå kvar oljepannan eftersom det tidigare var ett billigt sätt att värma upp sitt hus. Det finns dock eldningsoljor som ger minskade utsläpp av svavel och koldioxid, t.ex. Minima som säljs av Fundins Olja. Ett smart alternativ till olja är en pelletsbrännare. Om du redan har en oljepanna går anskaffningskostnaden på 25 000–30 000 kr.

Pelletsbrännaren förbränner små stavar av pressat sågspån och värmer upp hushållsvattnet samt vattenburna element. Eftersom pellets tillverkas av träråvara är de koldioxidneutrala och bidrar inte till växthuseffekten vid förbränning. Om du ställer ännu högre krav på miljövänligheten finns det Svanenmärkta pellets som även tar hänsyn till tillverkning, transport och lagring.

Det finns också flera olika typer av värmepumpar. Berg-, sjö- och jordvärmepumpar kan sänka värmekostnaden med 60 %. Resterande behov produceras av till exempel en elpatron eller oljepanna. En bergvärmepump tar sin värme från borrade hål i berggrunden, en sjövärmepump från en närliggande sjö och så vidare. Oftast används de till hus med vattenburna värmesystem. Luft/vattenvärmepump täcker 75 % av energibehovet. De kan dock ställa till problem under den svenska vintern då de knappt ger någon effekt om temperaturen går ner till -10 grader.

Om du väljer att elda med en vedpanna finns det både för- och nackdelar ur en miljösynpunkt. Vedeldning bidrar inte till växthuseffekten eftersom ved är ett biobränsle, men utsläpp av svavel- och kväveoxider bidrar till försurning och övergödning. För att få ut mesta möjliga effekt av vedeldning behövs en ackumulatortank ansluten till vedpannan och att du eldar med torr ved. Vedpannor kan liksom pelletsbrännare vara Svanenmärkta. Då tillverkas den på ett miljövänligt sätt, har hög verkningsgrad och låga hälsoskadliga utsläpp.

Det absolut miljövänligaste sättet att värma upp sitt hus är med solvärme. Någon förbränning sker inte och den lilla el som går åt är till cirkulationspumpen. Vintertid behöver du kombinera med till exempel en pelletsbrännare, då solvärmen i normala fall täcker 30 % av värmeproduktionen. På sommaren behöver du däremot inte elda då solvärmen räcker för att hålla dig med varmvatten. Anläggningen för solvärme kostar ca 5000 kr/kvm och då ingår tank, solfångare, ackumulator med mera. För att förse dig med tappvarmvatten räcker det med en anläggning på 5 kvm.